HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.

BLACK FRIDAY -10%

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY WSRK Internal cooling#BlackFriday
Skorzystaj z jesiennej oferty w sklepach Hafner! Wybierz interesujące Cię produkty i skorzystaj ze zniżki 10% na cały asortyment – to aż 30000 propozycji. Promocja łączy się z posiadanymi warunkami handlowymi i trwa aż 7 dni!

Jak skorzystać z oferty?
- W dniach 26.11.2021 - 3.12.2021 użyj hasła "Promocja Black Friday" przy składaniu zamówienia
- Poznaj całkowity rabat dla Twojej firmy i zamów interesujące Cię produkty

Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych Hafner oraz w zamówieniach składanych drogą elektroniczną.
Promocja nie obejmuje usług serwisowych oraz UR.
Zamówienia mogą być składane w godzinach 7:00 – 19:00, w dniach 26.11.2021 – 3.12.2021.
Brak limitu zakupowego. Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie wiadomość e-mail wysłana przez pracownika Hafner.
Informacja RODO: https://www.hafner.pl/rodo

Napisz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zadzwoń: +48 56 639 14 14SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY WSRK Internal cooling

Aktualności


Z przyjemnością informuję, że od lipca 2021 roku firma Hafner Pomagier-Trzebuchowscy Sp. z o.o. stała się częścią Grupy RUBIX - największego w Europie dostawcy towarów, produktów, usług i rozwiązań w zakresie konserwacji przemysłowej, napraw i remontów.

Grupa Rubix powstała w czerwcu 2018 roku w wyniku połączenia firm IPH i Brammer i aktualnie zatrudnia ponad 8000 pracowników w 650 lokalizacjach w 22 krajach Europy. W Polsce reprezentowana jest przez spółki Brammer S.A., Robod S.A., PePe Sp. z o.o., a teraz także Hafner. Dołączenie do struktur Grupy Rubix jest dla nas ogromnym sukcesem. Cieszymy się, że nasze długoletnie doświadczenie na rynku polskim zostało docenione i będziemy mogli rozwijać się dalej w tak prężnej, europejskiej organizacji. Wydarzenie to otwiera wiele możliwości biznesowych dla nas i naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjału, wiedzy i doświadczenia naszych zespołów będziemy mogli stworzyć jeszcze lepszą ofertę współpracy oraz podnieść jakość naszych usług i serwisów, odpowiadając na Państwa indywidualne potrzeby.

Nasza firma nadal będzie niezależną spółką i chcielibyśmy zapewnić, że współpraca z Państwem nie ulegnie zmianie, a stanie się jedynie bardziej efektywna i kompleksowa. Wszelkie znane już Państwu procesy obsługi klienta pozostają bez zmian, a osoby kontaktowe są do Państwa dyspozycji.

Nasze relacje z Państwem znajdują się niezmiennie na szczycie naszych priorytetów i jesteśmy pewni, że przynależność do Grupy Rubix przyniesie wymierne korzyści nie tylko nam, ale również i Państwu.

Z poważaniem,
Zarząd HafnerRubix Poland Hafner

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
HAFNER Pomagier-Trzebuchowscy sp. z.o.o.

I. Definicje

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, zwanych dalej Warunkami, określenia należy rozumieć:

 1. Sprzedający – HAFNER Pomagier -Trzebuchowscy sp. z.o.o.;
 2. Kupujący - osoba prawna lub osoba fizyczna nie będąca konsumentem, dokonujące zakupu Towaru od Sprzedającego;
 3. Towar – towar/towary będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Sprzedającego;
 4. Zapytanie ofertowe – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedającego w celu otrzymania oferty Sprzedającego;
 5. Oferta – pisemne oświadczenie Sprzedającego przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
 6. Zamówienie – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;
 7. Potwierdzenie Zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego potwierdzające zawarcie Umowy oraz jej warunki;
 8. Umowa/ Umowy – umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Sprzedającym a Kupującym w jakikolwiek sposób;
 9. Strony – Sprzedający oraz Kupujący;
 10. Forma pisemna - dostępne środki przekazu: fax; e-mail, poczta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Warunki regulują prawa i obowiązki Stron Umów i stanowią ich integralną część.
 2. Warunki dotyczą sprzedaży Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Warunki znajdą zastosowanie w zakresie niewyłączonym takimi regulacjami, a Umowa określi sposób wykonania obowiązków z tym związanych.
 3. Kupujący, dokonując zakupu Towaru, wyraża zgodę na stosowanie Warunków. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedającego muszą być potwierdzone przez niego pisemnie by stały się wiążące. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.
 4. Warunki stosuje się do wszystkich Umów, gdzie Kupującym nie jest konsument, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Warunków i Umowy, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
 6. Sprzedający nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Kupującego.
 7. Informacje udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.
 8. Rysunki i wszelka dokumentacja przekazane Kupującemu przez Sprzedającego są przeznaczone wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyraźnej zgody Sprzedającego nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
 9. Rysunki zawarte w katalogach oraz na stronie internetowej Sprzedającego mają wyłącznie poglądowy charakter i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Na prośbę Kupującego Sprzedający może dostarczyć pełną dokumentację każdego z produktów oferowanych przez Sprzedającego, zalecany jest jednak wtedy kontakt z Działem Technologicznym Sprzedającego.
 10. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe rysunków oraz wszelkiej dokumentacji przekazanej Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Kupującego.

III. Zawarcie Umowy.

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności przez:
  1. doręczenie Kupującemu przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia w odpowiedzi na pisemne Zamówienie, złożone przez Kupującego po otrzymaniu Oferty;
  2. zawarcie Umowy na piśmie przez osoby upoważnione ze strony Sprzedającego i Kupującego;
  3. wydanie Towaru Kupującemu przez Sprzedającego na podstawie faktury.
 2. Strony wyłączają zastosowanie art. 682 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku sprzedaży Towaru na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Sprzedający może uzależnić sprzedaż od zgody współmałżonka Kupującego na zawarcie Umowy.

IV. Cena

 1. Na życzenie Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towaru.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w Rozdziale III pk1 lit. a), tj. poprzez Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego, sprzedaż Towaru odbywa się po cenach obowiązujących u Sprzedającego w chwili składania Zamówienia.
 3. W przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w Rozdziale III pk1 lit. b) i c) sprzedaż Towaru odbywa się w cenie określonej w Umowie lub w fakturze.
 4. Ceny wskazywane przez Sprzedającego są cenami netto – nie zawierają podatku Vat, a także kosztów przesyłki i opakowania. Na prośbę Kupującego Sprzedający może określić te koszty.
 5. Cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami Kupujący powinien zapłacić gotówką przy odbiorze Towaru, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 6. Za zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej, przez co rozumie się również wystawienie faktury, zapłata ceny wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami może być dokonana w terminie odroczonym od daty odebrania Towaru.
 7. Jeżeli zapłata ceny ma być dokonana w odroczonym terminie, Sprzedający może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:
  1. przedpłaty;
  2. weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  3. poręczenia;
  4. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru.
 8. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu wystawiania faktury przez Sprzedającego.
 9. Za moment zapłaty ceny uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana przez Sprzedającego, w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedającego (rzeczywista zapłata należności).
 10. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny za Towar, Sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
 11. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny ponad termin określony w fakturze, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego (art. 492 Kodeksu Cywilnego).
 12. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny za sprzedany Towar, także inne należności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu przez Kupującego stosownego zawiadomienia od Sprzedającego. Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności za sprzedany Towar, Sprzedający może wedle swego wyboru:
  1. odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek wydania tego Towaru wynikał z innej Umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane lub odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym;
  2. żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
 13. Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego, z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego wynikającymi z Umowy lub związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że wierzytelności Kupującego zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem.

V. Wykonanie Umowy, wydanie i odbiór Towaru

 1. Miejscem wydania Towaru jest magazyn Sprzedającego.
 2. Kupujący może w każdej chwili uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego wraz z jego wydaniem Kupującemu. Ma to miejsce również wówczas, gdy następują dostawy częściowe oraz gdy Sprzedający przyjął na siebie obwiązek spełnienia jeszcze innych świadczeń, np. wysyłki lub montażu Towaru.
 4. Na życzenie Kupującego Sprzedający może ubezpieczyć na jego koszt przesyłkę z Towarem przed kradzieżą, włamaniem, uszkodzeniami podczas transportu, przed pożarem i zalaniem wodą oraz innymi ryzykami podlegającymi ubezpieczeniu. Jeśli wysyłka Towaru ulega opóźnieniu wskutek okoliczności leżących po stronie Kupującego, to ryzyko, o którym mowa wyżej, przechodzi na niego z dniem gotowości Sprzedającego do wysłania Towaru. Na życzenie i koszt Kupującego Sprzedający ubezpieczy w takiej sytuacji Towar przygotowany do wysyłki do Kupującego.
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru, ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą z momentem postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Sprzedającego.
 6. Przy odbiorze Towaru Kupujący zobowiązany jest zbadać jego stan.
 7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru jakichkolwiek niezgodności Towaru z Umową, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w Formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru Towaru, pod rygorem możliwości późniejszego zgłaszania roszczeń w tym zakresie.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie.
 9. Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy Towaru, ani też odstąpić od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. W razie zwłoki, tj. opóźnienia, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność w dostarczeniu Towaru, przekraczającej cztery tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy, późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący może na piśmie od Umowy odstąpić w terminie jednego tygodnia.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, nie obejmuje rzeczywistych strat poniesionych przez Kupującego, oraz utraconych przez niego korzyści.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym również za opóźnienie lub zwłokę jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyniknęło wskutek działania siły wyższej.
 3. Ustala się, że „siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy przez Sprzedającego jest niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości niedostarczonego Towaru w szczególności spowodowane:
  1. strajkiem;
  2. brakiem dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania Umowy;
  3. wojną, buntem, rebelią;
  4. klęską żywiołową;
  5. zakłóceniami w transporcie;
  6. epidemią i/lub pandemią.

VII. Gwarancja

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na Towar na okres jednego roku od dnia jego wydania Kupującemu.
 3. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych Towaru w okresie gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego, wedle swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały podczas prawidłowego korzystania z Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się normalne korzystanie z Towaru zgodnie z warunkami określonymi przez Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku naprawy lub modyfikacji Towaru dokonanej poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedającego chyba, że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego.
 5. Gwarancja nie obejmuje Towaru, który, choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub według specyfikacji dostarczonych przez Kupującego. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń Towaru, które powstały w wyniku:
  1. normalnego zużycia Towaru;
  2. wydarzenia przypadkowego lub działania siły wyższej.
 6. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z Warunków lub z Umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty ceny za Towar w terminie płatności.
 7. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad Towaru, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość wadliwych elementów lub części, a gdy wskutek wad Towaru nie jest możliwe korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązuje się zwrócić cenę za Towar. Kupującemu nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany.
 8. W celu skorzystania z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie Towaru w ciągu 7 dni od ujawnienia się wady. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w Formie pisemnej lub osobiście w punkcie handlowym Sprzedającego. Zawiadomienie powinno zawierać opis okoliczności ujawnienia się wady.
 9. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedającego wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady Towaru oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia wady Sprzedający podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 11. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do najbliższego punktu handlowego Sprzedającego lub zorganizować wysyłkę firmą kurierską (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Sprzedającego).
 12. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.
 13. Reklamowany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
 14. Sprzedający nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia Towaru przez Kupującego.
 15. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych koszty transportu Towaru pokrywa Sprzedający. W przypadkach gdy wada Towaru powstała z winy Kupującego, lub nie jest objęta gwarancją koszty transportu Towaru obciążają Kupującego. Sprzedający może na czas rozpatrywania reklamacji dostarczyć Kupującemu Towar o zbliżonych parametrach technicznych, jeżeli dysponuje w danej chwili odpowiednikiem lub zamiennikiem takiego Towaru.

VIII. Próby Towaru

Wszelkie próby (testy) Towaru są możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego. Ewentualne koszty prób (testów) będą ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami.

IX. Zwrot/wymiana Towaru nowego.

 1. Kupujący może dokonać zwrotu/wymiany Towaru już dostarczonego przez Sprzedającego po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego, za wyjątkiem sytuacji objętych Gwarancją, Sprzedający może udzielić takiej zgody, jeśli Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu a zwrot/wymiana nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia Kupującemu. W razie wyrażenia przez Sprzedającego zgody na dokonanie zwrotu/wymiany Towaru, Sprzedający nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport Towaru odbędzie się na koszt Kupującego. Sprzedający dokona kontroli zwróconego/wymienionego Towaru i będzie mógł zdecydować czy:
  1. zwrócić Kupującemu wartość zwróconego Towaru;
  2. odmówić przyjęcia zwróconego/wymienionego Towaru.
 2. W przypadku dokonania zwrotu/wymiany Towaru, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną za zwrot/wymianę Towaru w wysokości 10 % (dziesięć) ceny Towaru dla elementów standardowych oraz 50 % (pięćdziesiąt) ceny Towaru dla zamówień niestandardowych, nie występujących w katalogu Sprzedającego.
 3. Towar wyprodukowany na specjalne zamówienie Kupującego nie podlega zwrotowi/wymianie.

X. Zastrzeżenie prawa własności Towaru

Towar dostarczony na podstawie Umowy pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty Ceny. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich Towaru, nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

XI. Tajemnica handlowa

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedającego, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia Warunków oraz Umowy, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z Warunków i Umów. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
 3. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedającego, zawiadomi o tym Sprzedającego i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Zobowiązanie to wiąże Kupującego przez okres trzech lat od dnia nabycia Towaru przez Kupującego. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
 4. Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu.

XII. Status przedsiębiorcy

 1. Hafner sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt 6 powołanej wyżej ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Warunkach stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sytuacji gdy Kupujący będzie miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską w sprawach nie uregulowanych w Warunkach zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, powstałych w związku ze sprzedażą Towaru na podstawie Warunków, właściwym rzeczowo będzie sąd powszechny w Bydgoszczy. Ewentualna nieskuteczność poszczególnych postanowień Warunków nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

 4. Stan z dnia 03.08.2021

Hafner w czasie pandemii

Logo

  

Szanowni Klienci !


Nasze sklepy na ten moment pozostają dla Państwa otwarte.

 

Jednak w trosce o nasze wspólne zdrowie, prosimy aby podczas pobytu w naszych placówkach,

zachować maksymalną, ogólnie przyjętą higienę, oraz wszelkie zasady  dotyczące przeciwdziałania i zwalczania zakażeń COVID-19, 

jak również o bezwarunkowe stosowanie się do poleceń naszych pracowników w tym zakresie.

Dotyczy to również naszych kurierów.

Prosimy o unikanie płatności gotówką.

W sklepie, w czasie zakupów, może przebywać tylko jedna osoba.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych oraz e-mailowych.

Jedocześnie informujemy,  że nasz magazyn centralny, jak również

dział technologiczny i produkcyjny

funkcjonują  aktualnie  w normalnym trybie, a nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca odbywała się w sposób możliwie jak najlepszy.

Przepraszamy  za  niedogodności.

 

Dziękujemy Państwu i Życzymy dużo zdrowia.

 

Zarząd HAFNER sp. z o.o.

  

  

Partnerzy

WIKA METABO PIAB

Offer

The Design Departament

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

General Pneumatics

General informations about pneumatics

A Reliable company

Rzetelna firma HAFNER

General trade conditions

HAFNER Pneumatyka

ABOUT US

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149

Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Bank account ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

News

We have become part of the Rubix Group

We have become part of the Rubix Group

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

Cylinders production

Produkcja siłowników 24h